Udostępnij:

oplata-miejscowa-klimatyczneKoniec roku kalendarzowego kojarzy się z uchwaleniem nowych uchwał podatkowych przez Radę Gminy. Tak i tym razem się stało. Na sesji Rady Gminy, która miała miejsce 24 października, zostały zmienione stawki podatkowe na rok 2015. 

Jedna z najważniejszych dla turystów informacja to stawka opłaty miejscowej. W 2015 r. wzrośnie ona o 5 groszy i wynosić będzie 2,20 zł (za każdy dzień pobytu).

Poniżej zamieszczamy pełną treść uchwały RG:

UCHWAŁA NR XLV/452/14 RADY GMINY POSTOMINO
z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie określenia opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.- Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz.645, poz.1318; Dz.U.z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) w związku z art. 17 ust.1 pkt 1 i art. 19 pkt 1 lit. b, c oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.- Dz. U. 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się stawkę opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych - za każdy dzień pobytu - w wysokości 2,20 zł.

§ 2.

Opłata miejscowa będzie pobierana w miejscowościach określonych uchwałą Rady Gminy NrXXV/256/08 z dnia 08 listopada 2008r.

§ 3.

Zwalnia się z opłaty miejscowej:

 1. Pobyt dzieci do lat 4-rech
 2. Pobyt pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej

§ 4.

Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

 1. Opłatę miejscową pobierają: 
  1) biura turystyczne, kierownicy, właściciele i dzierżawcy ośrodków wczasowych, pól campingowych i namiotowych, hoteli, sanatoriów, zakładów uzdrowiskowych- bądź wyznaczone przez nich osoby 
  2) właściciele, dzierżawcy i najemcy pensjonatów, domów gościnnych i kwater prywatnych - bądź wyznaczone przez nich osoby
 2. Opłatę miejscową pobiera się na drukach kwitariuszy przychodowych pobranych z Urzędu Gminy bądź na własnych dowodach wpłaty inkasenta. Szczegółowe zasady poboru określi porozumienie zawarte z inkasentem.
 3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty.
 4. Poboru opłaty miejscowej dokonują inkasenci określeni w § 4 ust. 1.
 5. Rozliczenie z pobranej opłaty miejscowej następuje w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
 6. Za nie odprowadzone w terminie należności naliczane będą odsetki za zwłokę.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Postomino nr XIV/124/11 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia opłaty miejscowej i zasad jej poboru.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym WojewództwaZachodniopomorskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 dni od daty jej opublikowania z mocą od 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jadwiga Krakowska

źródło: http://www.postomino.bip.net.pl/?a=6443

Podziel się informacją

Masz ciekawą informację? Widziałeś coś nadzwyczajnego? Zrobiłeś świetne zdjęcie?

Podziel się z nami swoją informacją o Jarosławcu, prześlij zdjęcie:

biuro@jaroslawiec24.pl

baner-facebook-jar24

Pogoda w Jarosławcu

zakatek baner sponsor

sponsor

Facebook

Template by JoomlaShine